martes, 13 de mayo de 2014

Derradeira entrega da A Carroucha publicada en abril de 2014.

REGULAMENTO DA PEDRA

Na asamblea do 16 de marzo tamén se decidiron cambios no “Regulamento da Pedra”, que son as normas que temos na Comunidade para saber como se pode extraer pedra do noso monte. Os cambios aprobados foron os seguintes:

• Deixa de ser gratuíto o aproveitamento da pedra 

• Os veciños que non son comuneiros e máis os que non son veciños da Parroquia terán dereito a aproveitala.

• A Xunta Rectora resérvase o dereito de conceder permisos extraordinarios de aproveitamento da pedra para fins comerciais ou particulares a aquelas persoas non comuneiras que así o soliciten.

• O prezo será de 20 euros por tractor de tres metros cúbicos e os veciños comuneiros terán un desconto dun 10 por cento.

• So se podera conceder permiso a cada solicitante para a extracción de 20 tractores por ano. 

• A Xunta Rectora poderá conceder permiso extraordinario para a extracción de 20 tractores máis por solicitante. Nese caso o prezo incrementarase nun 25%. 

• Estes prezos serán incrementados anualmente coa suba do IPC.

• O pago será condición previa e indispensable para que o solicitante poida proceder á recolleita de pedra no monte. O pago farase nas oficinas da Comunidade de Montes ao responsable da Xunta Rectora que á súa vez o entregará ao tesoureiro da Comunidade.

FESTAS PARROQUIAIS

Dende a Comunidade de Montes queremos recordar a tódolos veciños que a Comisión de Festas está a recadar os donativos para poder celebrar ditas festas. Temos dúas formas de facer efectivo o noso pago, ou ben darllo a algún membro da Comisión ou ben facendo o ingreso na conta bancaria de Novagalicia Banco. Non fai falla recordar que si queremos festas debemos colaborar a maior brevidade posible para poder programalas. Dende aquí animar a Comisión a seguir adiante co seu traballo traballo.

CORTA DE MADEIRA QUEIMADA

Xa foi adxudicada a madeira queimada que tiñamos na parcela do AGRO DA RULA. Un total de 309,44 metros cúbicos de pino e eucalipto, por un valor total de 11.011 €.

Deses 11.011 €, 1.911 corresponden ao 21% de IVE e 2.100 € quedan en poder da administración con cargo o convenio subscrito coa Xunta.

De resultas o carto efectivo embolsado vén sendo 7.000 € quedando polo camiño 4.011€. De aquí parte a necesidade de desconveniarnos cousa da que xa falamos en algunha ocasión e que tentaremos retomar encanto a nosa economía nolo permita.

PLANTACIÓN COS NENOS E NENAS NO MONTE

Fíxose o día 29 de marzo. No Pé do Castelo. Alí estase a formar un rodaliño moi bonito do que no futuro agardamos poder disfrutar se seguimos a coidalo como facemos agora. Plantáronse, carballos na parte máis seca e freixos na máis húmida. Participaron un total aproximado de 90 persoas. Dos cales 40 eran nenos e 
nenas. Moitos deles acompañados dos seus pais, nais e avós. Despois de plantar fixemos a subida ao curuto do Castelo. A subida e a cima foran limpados previamente pola Comunidade. Ao baixar celebrouse unha 
churrascada-merenda.

Colaboraron:

O Concello coa entrega de 1 planta de fresa a cada neno/a e 1 diploma de participación.
A Xardinería Saborido con gorras e bolígrafos para os meniños/as.
A Comunidade de Montes cun tarro de mel a cada cativo e a merenda.
O veciño e gandeiro Daniel Fernández que puxo a carne (pucho de razá caldelá) para o churrasco.
E unha empresa que prefire non facer público o seu apoio regalounos as árbores da plantación e máis gorras para os pequechos.
A ANPA que nos trouxo unhas roscas para o postre e axudou nos preparativos.

Dende a nosa Comunidade queremos agradecer asistencia a tódolos presentes e mostrar a nosa ledicia o ver tal cantidade de rapaces disfrutando dun día o aire libre en plena natureza.

XORNADA ÚNICA

As ANPAS de Xuño, Portosín e Porto do Son uníronse para solicitar a xornada única nos tres centros do Concello que aínda non a teñen concedida. De momento xa hai un informe de transporte favorable polo que agora mesmo o único que falta para instaurar dita xornada é que os pais den o visto bó para iso deberán acudir a votar cando se lles convoque. É necesario un total do 58% de votos positivos para que dita xornada se aprobe.

FONTE DA SANTIÑA E CEMITERIO

Dende a Comunidade de Montes quixeramos enviarlle a nosa felicitación ao Concello por ter a ben o arranxo da pista do Curro. Aprobeitando dito arranxo a Comunidade de Montes decideu doar unha cacharela para facer unha fonte na Santiña ca auga sobrante da traída de augas de Miguelins no lugar de Pradomonte. Tamén dende a Rectora vendo que ninguén se facía cargo do cambio das pechaduras dos baños do cemiterio acordamos que o fixera dita Comunidade e reunimos de novo a comisión do cemiterio para intentar retomar o tema do mantemento do camposanto.

sábado, 26 de abril de 2014

A CARROUCHA - Abril 2014 - Contrato coa Empresa ENCE e o Parque Eólico

Seguimos publicando A CARROUCHA, informativo da Comunidade, que repartimos o pasado domingo, 20 de abril..
Nesta ocasión trátase o Contrato coa Empresa ENCE e o Parque Eólico

CONTRATO COA EMPRESA ENCE

A empresa ENCE, coa que se asinou un contrato aprobado na Asemblea celebrada en febreiro de 2013, xa está a traballar no noso monte. Realizou actuacións nas zonas de Vistipoi, Pradomonte, Barcia e Traves consistentes no desbroce e erradicación de planta vella, apertura de regos e plantación con planta nova de eucalipto.En total 27,96 hectáreas (é dicir 582 ferrados. Quedan aínda por plantar 18,8 hectáreas (391 ferrados e 7 cuncas) no lugar de Pedras Negras (por debaixo dos eólicos). En total as hectáreas ocupadas serán 46,76 (974 ferrados e 1 cunca) ENCE pagará á Comunidade 55 euros por ano e hectárea ocupada. 

Tendo en conta que as hectáreas plantadas van ser 46,76 o ingreso anual será de 2.571,80 euros. Este importe anual será cada ano incrementado ao engadirlle o medre do IPC. A este pago pola renda do monte hai que sumarlle o 10 por cento do valor da madeira que se corte mentres dure a concesión. O contrato ten unha duración de 25 anos.

Aínda que para o presente ano non acabaron co labor de plantación a Comunidade xa recibeu un 1º pago de 1.860,74 euros correspondentes á parte xa plantada. Cómpre aclarar que deses 1.860,74 € o ingreso efectivo para a Comunidade vén sendo de 1.537,80 €, xa que o IVE lévase un 21% 

PARQUES EÓLICOS 

Na última Asamblea Xeral celebrada, a do pasado 16 de marzo de 2014, decideuse demandar por impago á empresa propietaria dos eólicos. Curiosamente, tres días depois, o 19 de marzo recibimos un ingreso por valor de 13.895,16 euros correspondentes ao canon dun dos dous muíños, o que está situado na parte de monte que temos no Concello da Pobra. Falouse coa empresa e dixeron que en breve farían o pago do correspondente a outro muíño, que está situado na parte de monte integrada no Concello do Son. Falar, falaron, pero nada chegou. Nin iso nin os atrasos que nos deben do 2013.

Como aínda seguen a debernos cartos e os perxuicios que lle causa o impago a nosa Comunidade son moi importantes a demanda continúa adiante. Hai que aclarar de novo que dos 13.895,16 € que nos abonaron a Comunidade embolsa efectivos 11.483,60 xa que os 2.411,56 restantes son para pagalo IVE. Dicir tamén que aínda que non cobramos parte do canon 2013 e 2014 a nosa Comunidade atópase totalmente o día en canto os pagos con facenda.

viernes, 25 de abril de 2014

A CARROUCHA - Abril 2014 - Permuta e Cambios na Xunta Rectora

Seguimos publicando A CARROUCHA, informativo da Comunidade, que repartimos o pasado domingo, 20 de abril..
Nesta ocasión trátase a permuta no lugar da Escola e os cambios na Xunta Rectora.

PERMUTA

Na Asamblea Xeral Extraordinaria do pasado 17 de novembro de 2013 foi aprobada por unanimidade a permuta dunha parcela propiedade de Manuela Martínez Olveira, por outra parcela propiedade da comunidade de Montes de Xuño. 

Ambalas dúas están situadas no lugar da Escola, teñen a mesma superficie (1.745 metros cadrados) e un valor similar. Os gastos da permuta repártense por igual entre as dúas partes.

Pasado o trámite de ser aprobada a permuta pola Asamblea, envióuse unha solicitude á Xefatura Territorial da Consellería de Medio Rural para que informe favorablemente da operación. Se a administración outorga o “visto bo” procederiase á inscrición no Rexistro da Propiedade.

Estamos diante da 1ª ocasión na que se fai unha permuta de terreos na nosa Comunidade, abríndose así a posibilidade de facelo con outros no futuro. Non somos os primeiros. Xa hai experiencias doutras Comunidades de Montes con resultado satisfactorio para as partes interesadas. 

CAMBIOS NA XUNTA RECTORA (mulleres ao poder)

Na pasada Asamblea Xeral celebrada o 16 de marzo comunicóuse un cambio na Xunta Rectora. Cesa no cargo de tesoureira Montserrat Fernández González, a quen se lle agradeceu o traballo realizado e entra no seu lugar Rosalía Muelas Patiño.

Cómpre dicir que Montse foi a primeira muller que entrou a participar nunha Xunta Rectora da nosa Comunidade de Montes. Agora, coa incorporación de Rosalía, xa son dúas as mulleres participantes: Dolores Sampedro Olveira (Dolores do Catriño) e a citada Rosalía. Aínda así estamos lonxe da paridade xa que o 80% seguen a ser homes e o 20% mulleres. Aínda queda que mellorar.